Ako sme sa testovali

 

Pri obnovení činnosti klubu sme sa rozhodli nazrieť do hláv našich členov. Boli sme zvedaví, ako to s kaktusárením (prípadne bonsajovaním) naozaj myslia a aké zázraky  očakávajú od klubu.

Vypracovali sme súbor anketových otázok a rozdali členom, aby ich dobrovoľne (podľa možnosti však istotne a čo najskôr) vyplnili. Bolo to v čase pred enormným nárastom členstva, teda pred klubovou výstavou t 2005. Vyplnené formuláre vrátilo všetkých 11 kmeňových členov.

Každá anketa si podľa metodických návodov vyžaduje formuláciu vopred vypracovanej hypotézy. Naša hypotéza bola jednoduchá: Členovia tohoto spolku, keď už sú ochotní zaplatiť členské, majú o túto viac ako dobrovoľnú aktivitu naozajstný záujem.

Konštatujeme, že hypotéza sa potvrdila na 100 %.

Z ankety vznikli nasledujúce zaujímavé konštatovania:

a)    Z hľadiska dĺžky záľuby sa koníčku venuje viac ako 30 rokov 1 člen (naša pýcha – náš predseda), v rozpäti 20 – 30 rokov sa dobrovoľne nechávajú pichať tŕňmi 2 členovia, ďalší 3 tak činia 15 – 20 rokov, jeden 10 – 15 rokov a 2 medzi 10 – 15 rokmi. Medzi začiatočníkov (0 – 5 rokov) sa hlásil v tom čase iba 1 člen, dnes sem môžeme zaradiť aj všetkých novoprihlásených.  Z odpovedí vyplýva dobré rozvrstvenie členstva so zastúpením skúsených členov a početnou základňou budúcich vyspelých kaktusárov.

b)    V ďalšej otázke sme sa pýtali, pestovanie ktorých typov rastlín členovia uprednostňujú. Výlučne kaktusy pestujú iba 2 členovia, kaktusy spolu s inými sukulentmi pestuje 7 členov (z toho 5 viac milujú kaktusy, 2 viac iné sukulenty). Traja z členov pestujú bonsaje (jeden zároveň kaktusy). Dnes vieme, že do klubu neskôr pribudli 2 neanketovaní bonsajisti. Okrem toho 3 anketovaní uvádzajú záľubu v pestovaní aj iných rastlín.

c)    Pri otázke špecializácie na rody bolo možné uviesť viacero údajov, preto ten nesúlad v číslach. Ukázalo sa, že najviac vyznavačov majú rody echinocereus (čo je pri povesti nášho predsedu pochopiteľné) a mammillária, po dvoch rody rebutia a opuntia (resp. tephrocactus), po jednom sú to rody astrophytum, matucana, lobivia, haworthia. Niekoľkí kaktusári nemajú špecializáciu a bonsajisti to vnímajú iným spôsobom. Anketa zároveň potvrdila známy jav, že s pribúdajúcimi skúsenosťami a s veľkosťou zbierky rastie potreba sústrediť sa na niektoré konkrétne rody. Podotýkam, že drsné podnebie Spiša pôsobí na selekciu vhodných typov pestovateľných rastlín.

d)    Na otázku, či majú členovia prebytky vlastných výpestkov, vhodných na predaj, alebo výmenu, kladne odpovedali traja (samozrejme najskúsenejší) členovia, ďalší dvaja odpovedali v zmysle „áno, ale málo“, ďalší traja zase rezolútne „nie“. U troch anketovaných sme sa nedočkali odpovede.

e)    V ďalšej otázke sme boli zvedaví, či sa členovia venujú výsevom. Kladne odpovedali 3, záporne 4 členovia. Zaujímavé sú ďalšie odpovede: „už nie“ (1 člen), „zatiaľ nie“ (1) a „zriedka“ (1). Jeden člen vôbec neodpovedal. Výbor klubu sa zhodol v názore, že je v záujme rozvoja podnietiť členov (najmä nových a začínajúcich) k vysievaniu ako ku škole pestovania rastliniek vo veľmi zaujímavej juvenílnej fáze a rozšíriť tak možností vnútroklubovej výmeny rastlín (úvahy o vnútroklubovej burze). S výzvou „ Vysievať, vysievať, vysievať !“ sme propagovali ďalšie výhody: získanie vlastného rastlinného materiálu selekciou z najzdatnejších jedincov z výsevu, získanie ťažko zohnateľných druhov a tak pod. Zvolili sme možnosť kolektívneho klubového nákupu semien podľa individuálnych požiadaviek.

f)    Ďalšou všetečnou otázkou sme ťahali z našich členov informácie, ako (v akých pestovateľských zariadeniach) pestujú svojich miláčikov.
Šiesti kaktusári vlastnia skleníky, dvaja vonku (v záhrade) umiestnené zariadenia iného (?) typu. Na pestovanie v bytových podmienkach sú odkázaní 4 členovia, pričom dvaja pestovateľské podmienky v lete vylepšujú pobytom kaktusov na balkóne. Jeden z našich členov má umiestnenú zbierku priamo v dome v zasklenom podkroví. Dvaja členovia zvolili odpoveď  „iným spôsobom“, pričom jeden z nich uvádza „ v kotolni“ a jeden „v logii“.

g)    Na otázku o množstve pestovaných rastlín sme dostali veľmi rôznorodé odpovede. Prevládali (u štyroch členov) odpovede do 100 ks. Dvaja členovia klubu vlastnia počet rastlín v rozpäti 100-200 ks, jeden ich počet odhaduje na 400, jeden na 1 400 ks a najväčšia zbierka má nad 1 000 (ale) druhov. Niektorí anketovaní odpovedali v plošných mierach: dvaja okolo 2 m², jeden 3,5 m² a jeden 5,0 m². Najväčšia zbierka má nad 28 m². (Niektoré údaje o počte a o plošnom rozsahu sa prekrývajú). Výbor odporučil členom viesť si vlastnú evidenciu rastlín v zmysle príslušných legislatívnych požiadaviek.

h)    Ďalšie otázky mierili skôr ku klubovej činnosti. Prvá sa týkala usporiadania klubových výstav. Anketovaní vyslovili zborové áno (11 odpovedí), nik nebol proti. Zúčastňovať sa na výstavách bolo ochotných 8 členov, jeden nie, jeden odpovedal „zatiaľ nie“, jeden skromne neodpovedal. V názoroch je obsiahnutá prirodzená snaha prezentovať výsledky svojho úsilia na verejnosti.

i)    Na otázku, či členovia súhlasia s organizovaním klubových zájazdov do iných zbierok, odpovedalo 10 členov kladne (jeden s podotknutím „ak to nebude finančne náročné“), jeden člen bol proti.

j)    Rovnako kladne odpovedali anketovaní na otázku, či majú záujem o spoločný nákup pestovateľských potrieb a pomôcok (8 kladných odpovedí, traja neodpovedali). Zaujímavé sú námety typu „v rámci spoločnej dohody“ a „môže byť…“. Prevláda záujem o kvetináče.

k)    Na otázku, ktoré aktivity by mal klub uprednostňovať, prevládol už spomínaný názor „navštevovať iné zbierky“ -  3 opýtaní a „výmena pestovateľských skúseností (4 členovia). Jednotliví členovia ďalej deklarujú: „spoločné stretnutia“, „návštevy výstav a búrz“, „návštevy sympózií“, „prednášky“ a „vzdelávanie členov“. Neodpovedali až 4 členovia – nemajú názor?

l)    Posledná otázka, ktorej zmyslom bolo hľadať námety na ďalšiu činnosť, cielila na zmapovanie predstáv o aktivitách zaraditeľných do plánu činnosti na budúci rok. Ukázalo sa, že prevláda záujem o vzájomné navštevovanie sa v zbierkach členov klubu (3 opýtaní) a o praktické ukážky pestovateľských praktík pre mladých členov (tiež tri odpovede). Dvaja členovia by radi „výstavu s burzou“, po jednom navrhujú „kontakt s inými klubmi“, „získavanie informácií a noviniek o nových druhoch“, „výmena rastlín medzi členmi“, „zájazdy do cudzích zbierok“ a  „prednáška pozvaného uznávaného odborníka“. Odpovede nás utvrdili v tom, že v pláne činnosti je potrebné ponechať viaceré obľúbené aktivity (schôdzky striedavo v zbierkach jedného z členov klubu, zájazdy do cudzích zbierok). V pláne by sa mali objaviť vzdelávacie aktivity a aktivity vedúce k odovzdávaniu praktických skúseností.

Ako sme sa testovali a otestovali ?

Hravo a obojstranne užitočne. Členovia si vyventilovali názory, výbor si vytvoril spätnú väzbu. Námety z ankety sme zapracovali do plánu činnosti na rok 2006.
 


mouseover